Groeningen: historisch kader

1997: In het kader van het provinciaal ruimtelijk structuurplan wordt aan Kontich advies gevraagd over de afbakening van het grootstedelijk gebied. De toenmalige gemeenteraad (met o.a. Jef Plasmans en Luc Blommaerts) adviseert een grens die Kontich doormidden snijdt. Kontich Centrum, Kontich Kazerne én het gebied Groeningen vallen in het “grootstedelijk gebied”, wat betekent dat er minstens 25 woningen per hectare moeten gebouwd worden in plaats van 15. Vlaams Blok met Marleen Van den Eynde onthield zich bij de stemming.

2006: Bij de opmaak van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan wordt het gebied Groeningen samen met nog andere zones in Kontich , waaronder Schapenhage en Broekbos, opgelijst om ze te kunnen verkavelen. Het begrip “grootstedelijk gebied” werd in dit gemeentelijk plan opgenomen, hoewel het op een hoger niveau nog niet beslist was! Groot verzet levert 2000 bezwaarschriften op, maar de toenmalige meerderheid van Open VLD en CD&V, drukte het plan door.

2009: Bij de opmaak van het GRUP ‘Grootstedelijk gebied Antwerpen’ schoof onze gemeente een aantal lokale dossiers in dit gewestelijke plan, onder meer het gebied Groeningen. De grootste verontwaardiging ging naar een 90 ha Seveso-industriezone langs de autostrade van Satenrozen tot in Reet. Na een hevige protestactie, mede georganiseerd door het gemeentebestuur zelf, verdween die Seveso-industriezone uit het plan, even snel als het erin was gestopt. Een perfect afleidingsmaneuver om de andere heikele punten buiten de aandacht te houden. Toch leverde onze acties op dat ogenblik 5000 bezwaarschriften op. Ook deze werden door het gewest genegeerd maar door de Raad van State gedeeltelijk ingewilligd. Een pyrrusoverwinning bleek later; want terwijl de Raad van State het woongebied Groeningen ongedaan maakte, zette toenmalig minister Dirk Van Mechelen (Open VLD) het in zijn Atlas van Woonuitbreidingsgebieden. Dat is een mooie naam om op te lijsten welke woonuitbreidingsgebieden zonder motivatie aangesneden mochten worden voor bebouwing.

2013: het nieuwe Kontichse gemeentebestuur vernietigt alle oude verkavelingsplannen voor Groeningen. Ze zet een overleg op in een trajectgroep met alle belanghebbenden: niet alleen de verkavelaar en de bevoegde schepenen, maar ook afgevaardigden van de buurt, de actiegroepen, de school, de adviesraden voor milieu, ruimtelijke ordening en jeugd.

2017: een evenwichtige en vooruitstrevende verkavelingsvergunning wordt afgeleverd. Het private belang van de eigenaar en het algemeen belang van de ruime omgeving worden met elkaar verzoend. Aan deze goedkeuring gingen 13 vergaderingen van de trajectgroep vooraf, 3 publieke informatievergaderingen, wetenschappelijk onderzoek over water, luchtkwaliteit en geluid, talloze overlegmomenten over de technische uitvoering en de kwaliteitsnormen en een ruime besprekingen met de gemeenteraadsleden.

Het openbaar onderzoek leverde nog 33 bezwaarschriften op die, waar relevant, werden verwerkt in de vergunning.