Verkeersplan 2.0

DE VERKEERSKNOOP OPLOSSEN

Het doorgaand verkeer moet rond het centrum geleid worden, gedeeltelijk langs een verbindingsweg. Zo’n gewestelijke verbindingsweg vinden we enkel zinvol als hij een oplossing biedt voor Kontich. We zien hem (half) verzonken uitgevoerd naar model van de ring rond Peer. Dit maakt het eenvoudiger om onder de bestaande wegen en bijkomende verbindingen voor voetgangers en fietsers door te gaan. Een uitgekiend systeem van eenrichtingsverkeer in het centrum en de invoer van een ‘groene golf’ op de N1, maken de verbindingsweg voor het doorgaand verkeer tot de snelste route van en naar de E19/A12. We weten dat de verbindingsweg niet door de gemeente kan aangelegd worden. We zullen dus moeten wachten op de planning van het Vlaams Gewest (vermoedelijk 2020). Zo verzoenen we een vlotte doorgang voor lokaal verkeer met de leefkwaliteit voor de bewoners.

Wat is er mogelijk op korte termijn? Ook zonder verbindingsweg is veel verbetering mogelijk

We kunnen uiteraard niet wachten tot 2020 om het verkeersprobleem in het centrum aan te pakken. Er moet nú een oplossing komen voor het verstikkende autoverkeer doorheen de smalle centrumstraten. Dorpslijst Sander heeft een nieuw voorstel van verkeerscirculatieplan klaar. We noemen het VCP 2.0. In dit nieuwe plan wensen we de Molenstraat een belangrijkere rol te geven. Momenteel geraken er maar 400 à 500 voertuigen per uur door de straat (capaciteit van het kruispunt met de Expresweg). Door de rijrichting om te draaien, kan er een constante stroom voertuigen het centrum inrijden. Deze splitst zich aan de kerk naar Antwerpse en Mechelse steenweg (zie principeschets bovenaan deze post).

In de westelijke rijrichting houden we zo veel mogelijk wegen open. Zo ontstaan er geen lange files aan de verkeerslichten met de Expresweg en wordt de hinder het beste verdeeld (zie principeschets). In andere centrumstraten voeren we selectief eenrichtingsverkeer in. Zo sturen we de verkeersstromen en zorgen we voor een billijke spreiding van de verkeersdruk. In de centrumstraten waar eenrichtingsverkeer ingevoerd wordt, kunnen bijkomende parkeerplaatsen komen, in afwachting van de grotere nieuwe parkings aan de rand van het dorp.

Ook aan de buslijnen wil Dorpslijst Sander sleutelen. Sommige routes kunnen logischer georganiseerd worden en het aantal buslijnen die van en naar het Gemeenteplein lopen moet beperkt worden. Het lijkt daar soms wel de busterminal van de Rooseveltplaats! Niet enkel het doorgaand verkeer en het openbaar vervoer moeten hun plaats krijgen op het wegennet. Ook aan de zwakke weggebruikers wordt gedacht. Op de foto’s hiernaast enkele voorstellen van Dorpslijst Sander ten bate van voetgangers en fietsers.

Uiteraard moeten bovenstaande ideeën nog verder concreet afgetoetst en uitgewerkt worden. Tijdens een open overlegmoment over het mobiliteitsvraagstuk kregen we van de aanwezigen al heel wat waardevolle input voor het plan. Mobiliteitsdeskundigen zullen er zeker ook nog aan te pas komen. Dorpslijst Sander is absoluut niet te vinden voor een lichtzinnige poging tot verbetering van de huidige situatie! Wat de uiteindelijke ingreep ook wordt, het zal er eentje moeten zijn met een échte proefperiode, waarbij op voorhand vastligt hoe we gaan evalueren of het een verbetering is ten opzichte van VCP 1.1. Indien het geen verbetering zou zijn, zullen wij onze verantwoordelijkheid opnemen en het plan bijstellen.

Geef een reactie

Dorpslijst Sander staat klaar om al uw vragen te beantwoorden aangezien elke vraag in onze ogen een teken is van betrokkenheid bij onze gemeente. Wij vragen u wel om ons even de tijd te geven, maar als u een vraag stelt engageren wij ons om binnen de week te antwoorden.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *