Werk maken van cultuur

Geplaatst door

Een nieuwe visie

Dorpslijst Sander wil het cultuurbeleid toetsen aan de hedendaagse normen en behoeften van de Kontichnaar. Kontich heeft een bruisende academie en een actieve heemkundige kring. Nog tal van andere initiatieven op het vlak van cultuur zijn vast en zeker de moeite waard.

Veel te veel echter wordt de kaart getrokken van de commerciële cultuur. Er is nood aan een nieuwe visie voor de toekomst, een visie die verder reikt dan de plaatselijke handelsverenigingen en die het algemene culturele niveau omhoog tilt. Een dorp moet niet groot zijn om hoogstaande dingen te realiseren.

Dorpslijst Sander wil zich met grote overgave inzetten voor een rijker geschakeerd cultuuraanbod in onze gemeente. Het gemeentebestuur moet daarbij een veel actievere rol spelen dan tot nu toe het geval was.
Make it happen

In regel gaan de subsidies voor cultuur altijd weer naar dezelfde activiteiten. De gemeente moet zich nieuwe doelen stellen. Ze kan zelf de motor zijn van nieuwe initiatieven in de culturele sfeer en daartoe de nodige mensen aantrekken. Kontich is rijk aan talent. In onze gemeente lopen gretige ondernemers rond, mensen met ideeën, met een gedegen aanpak en met de nodige kennis van zaken om nieuwe initiatieven uit te bouwen. Er moet een klimaat geschapen worden waarin deze mensen zich welkom en gewaardeerd voelen. De gemeente kan deze wegbereiders een duw in de rug geven, door mee te denken, door te subsidiëren en door actieve ondersteuning van de beleidsverantwoordelijken bij de administratieve opvolging.

Meer subsidies

Cultuur wordt eerder karig gesubsidieerd in Kontich-Waarloos. Dat kan veel beter.

Cultuursubsidies moeten worden toegekend in verhouding tot de werklust en de activiteitsgraad van de betrokken verenigingen, niet op basis van de aanwezigheid op vergaderingen.

Een hogere subsidiëring en vooral prefinanciering zijn noodzakelijke voorwaarden om verkommering van de door de verenigingen gebruikte gebouwen en lokalen tegen te gaan. Nu worden kleinere investeringen en reparaties soms uitgesteld bij gebrek aan fondsen. De gemeente zou ook de kosten voor deze kleine infrastructuurwerken rechtstreeks voor haar rekening kunnen nemen.

Jeugdhuizen

Een goed draaiend jeugdhuis niet al te ver uit de buurt is een veilig jeugdhuis. Het aantal jeugdhuizen is tijdens deze legislatuur gedaald van 3 naar 1. Dat geeft te denken. Ook hier is een grotere betrokkenheid, een actieve bemiddeling vanwege de gemeente een must op momenten dat de spontane gisting het laat afweten.

Jeugdhuizen moeten beter begeleid en gesteund worden door het bestuur om naast fuiven ook aan een bredere cultuurwerking te doen, zodat ze een waaier van activiteiten kunnen aanbieden. Lichtend voorbeeld hierbij is het Lintfabriek van midden de jaren tachtig waar optredens, workshops, theater en film elkaar afwisselden en waar zowel jong als niet meer zo jong zich door aangesproken voelden. Vertaal dit naar 2012 en je hebt een jeugd- en cultuurbeleid in één klap.

Repetitieruimte

Er is in Kontich-Waarloos een schrijnend tekort aan repetitieruimte voor muziekensembles. Vaak moet er gerepeteerd worden in kelders en garages met overlast tot gevolg. De gemeente kan hier soelaas bieden door ruimtes ter beschikking te stellen, eventueel tegen een kleine vergoeding.

Polyvalente zaal

Het beheer van de polyvalente zaal moet onder de bevoegdheid van de Jeugdraad komen. De jeugdverenigingen moeten voorrang krijgen voor het gebruik van de zaal.

Geef een reactie

Dorpslijst Sander staat klaar om al uw vragen te beantwoorden aangezien elke vraag in onze ogen een teken is van betrokkenheid bij onze gemeente. Wij vragen u wel om ons even de tijd te geven, maar als u een vraag stelt engageren wij ons om binnen de week te antwoorden.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *