Gemeentebestuur legt de lat zo hoog mogelijk voor ontwikkeling Groeningen

Geplaatst door

Het is van moeten

Als we het altijd alleen voor ’t zeggen hadden, zou de verkaveling op Groeningen er niet komen. Een aantal beslissingen uit het verleden maken het echter zeer moeilijk om de ontwikkeling van Groeningen tegen te houden.
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS 2007) en de indeling van Kontich in grootstedelijk gebied (GRUP 2009) leggen onze gemeente zware taken op inzake woningbouw.

Ook al hebben we toen met man en macht tegen deze beslissingen geprotesteerd (2000 handtekeningen tegen het GRS en 5000 tegen het GRUP), vandaag kunnen we ze niet naast ons neerleggen.

Aantal woningen zo laag mogelijk

Het aantal woningen drukten we zo dicht mogelijk richting de minimale dichtheid van 25 woongelegenheden per hectare die het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen oplegt in stedelijk gebied. Onze voorgangers markeerden Groeningen als grootstedelijk gebied.

Als het dossier de gemeente ontglipt, riskeren we een (veel) hogere bouwdichtheid.

Een groot park voor Kontich

Dorpslijst Sander ijvert van bij haar ontstaan voor een groot park op Groeningen. Door vast te houden aan onze ideeën en het overleg met de eigenaar komt het park er ook.

Het projectgebied van 25 ha wordt 10 ha bebouwd, 5 ha bufferzone tegen de E19 en 10ha parkgebied.
Samen met de oude spoorwegberm en het ‘parkje van de paters’ ontstaat een groter park van bijna 15ha met voet- en fietspaden zodat het vanuit de omliggende wijken goed bereikbaar is.

Op die manier verbindt het centrale park de omliggende wijken met elkaar. De aanleg van een park maakt een essentieel deel uit van de nieuwe woonwijk.

Het is een park én een wijk; het één niet zonder het ander. Vandaar de benaming ‘Parkwijk Groeningen’.

Schermwoningen vormen de sleutel van het concept.

Tussen de snelweg en de bewoning komen zogenaamde schermwoningen of walwoningen. Deze gesloten constructie heeft een gelijkaardig beschermend effect als een bufferafstand van 300 meter. De verkeersemissies van de snelweg dalen achter de schermwoningen met 20 tot 40%. En voor het geluidsniveau daalt met 20 tot 25 decibel.

Daarmee dalen de negatieve effecten van de snelweg tot een aanvaardbaar niveau.

Veilige tunnel verbindt park met Kontich centrum

De nieuwe wijk is goed voorzien van comfortabele, aangename en veilige paden voor fietsers en voetgangers. Een centrale fietsas verbindt de drie woonlobben met het pleintje van Sint-Rita. Een ruime fiets- en voettunnel maakt een veilige verbinding met Kontich centrum. De bewoners zullen Kontich centrum vlot bereiken per fiets of te voet.

Dagelijks zullen honderden fietsende scholieren de expresweg eindelijk veilig kunnen kruisen dankzij deze tunnel.

Waterbeheersing en bodemgebruik

De inplanting van het bouwproject volgt de hoogtelijnen van het terrein. De groene ruimte tussen de woonlobben biedt naast begroeiing ook plaats voor waterbuffering. Bij intense regenbuien zal het hemelwater opgevangen worden onder elke woning zodat het hergebruikt kan worden.  Verder wordt het regenwater traag en getrapt afgevoerd.

Het open watersysteem van grachten en wadi’s laat toe om water in de bodem te laten infiltreren.

Betaalbaar wonen en sociaal wonen

Naast een aantal betaalbare woningen op kleinere percelen, zal het project 100 sociale woningen tellen. Deze zullen evenwichtig gespreid worden over de drie woonlobben.

Hiermee kan Kontich voldoen aan de Vlaamse taakstelling voor sociaal wonen.

Informatie, overleg en inspraak

In 2013 startte het gemeentebestuur een trajectgroep op waarbij ze zoveel mogelijk betrokkenen uitnodigde om te participeren aan het overleg over de invulling van de site Groeningen. 27 deelnemers uit het schepencollege, de meerderheid, oppositie, adviesraden, omwonenden, actiegroepen, ambtenarij, studiebureel en de initiatiefnemer-eigenaar kregen allen de gelegenheid om samen te werken rond thema’s zoals landschap, mobiliteit, gezondheid en duurzaamheid. De verschillende technische deelaspecten werden door gespecialiseerde adviesbureaus onderzocht.

Tijdens drie verschillende informatieavonden brachten zij samen met de initiatiefnemer op vraag van het gemeentebestuur verslag uit aan alle geïnteresseerde inwoners. Daarbij kon elkeen kennis maken met het globale project maar ook specifieke technische vragen stellen aan de deskundigen inzake mobiliteit, geluid, gezondheid, waterbeheersing en zo meer. Naar aanleiding van deze informatieavonden publiceerde de gemeente extra informatiebladen.

Op 7 november 2016 diende Extensa haar officiële verkavelingsaanvraag in. Net als alle documenten en verslagen van het voorbereidende traject, plaatste de gemeente ook alle stukken van het verkavelingsdossier op haar website zodat elkeen die zich wilde informeren vlot alle informatie kon raadplegen.

Het gemeentebestuur is ervan overtuigd dat dit grondige traject van inspraak, overleg en informatie in belangrijke mate heeft bijgedragen tot de kwaliteit van het eindresultaat.

De kritiek van CD&V

CD&V bestuurde Kontich gedurende decennia waarbij ze hectaren industriegebied en woonwijken hebben vergund. In geen enkele van hun verkavelingsdossiers voorzagen ze parken of natuur, hooguit een speelpleintje dat dan op een commercieel oninteressante plek werd ingericht. Bufferzones rond industrie werden opgelegd maar niet aangelegd.

CD&V heeft het vorige ontwerp voor de verkaveling Groeningen met hart en ziel verdedigd. Het vorige project werd door CD&V en door Jef Plasmans enthousiast bewierookt: “Iedereen wordt er beter van” en “geen reden tot paniek wat het aantal woningen betreft!”

Het plan van toen had eveneens twee ontsluitingen, net als nu, en een identieke aantakking op de Pierstraat, waartegen CD&V zich nu verzet.

De huidige aangepaste en verbeterde versie van het plan breken ze af.  Ze zijn voor betaalbaar en sociaal wonen, maar toch keuren ze het dossier af.  Ze wensen de tunnel onder de expressweg, maar kanten zich toch tegen het project. Ze begrijpen het belang niet van open ruimte, park of natuur. Daarin zien ze enkel een kostenfactor voor de gemeente.

Wim Claes (Open VLD) stelt zich vragen bij het allooi van bewoners van sociale woningen

De houding van Wim Claes (fractieleider Open VLD) ten aanzien van bewoners van sociale woningen, heeft ons al meerdere malen de wenkbrauwen doen fronsen. Zijn afwijzende houding tegenover deze mensen, veralgemeningen en uitsluitingsreflexen zijn een democratisch bestuurder onwaardig.

Steun van Jorn Verbeeck (sp.a) en Oswald Vansintjan (open VLD)

Twee oppositieraadsleden toonden een genuanceerde houding. Vooral de bijdrage van Jorn Verbeeck konden we smaken. Hij pleitte voor een doordacht woonbeleid met sociale voorzieningen zoals huisvesting en kinderopvang.

Lees in dit verband ook het verslag in het laatste nieuws

Lees ook een nabeschouwing op de commissievergadering die er op volgde!

Geef een reactie

Dorpslijst Sander staat klaar om al uw vragen te beantwoorden aangezien elke vraag in onze ogen een teken is van betrokkenheid bij onze gemeente. Wij vragen u wel om ons even de tijd te geven, maar als u een vraag stelt engageren wij ons om binnen de week te antwoorden.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *