Het Lokaal Bestuur investeert in haar personeel

Geplaatst door

Na de gemeenteraad, keurde ook de OCMW-raad gisteren de personeelsdossiers die ter goedkeuring voorlagen, goed.

De twee raden moesten zich buigen over enkele voor de medewerkers van het Lokaal Bestuur (gemeente, AGB en OCMW) belangrijke agendapunten. In december worden deze agendapunten ook ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf.

Het betreffen wijzigingen die noodzakelijk zijn omwille van maatschappelijke veranderingen. Denk hierbij aan het nieuw decreet lokaal bestuur, dat in principe vanaf 2019 in voege zal treden. Daarnaast zijn deze wijzigingen een uitwerking van de beleidsnota en het meerjarenplan waarin we als bestuur sterk ingezet hebben op de uitbouw van een performante organisatie en meer concreet het het project Kontich 2017 (K17) waarbij de drie juridische entiteiten – gemeente, OCMW en AGB – tot één Lokaal Bestuur Kontich worden omgevormd. Binnen dit Lokaal Bestuur is er reeds één organigram dat verder moet ingevuld worden.

Tot slot voorzagen we binnen ons interne controle systeem dat we liever omschrijven als een organisatiebeheersingsysteem, het opmaken van een personeelsplanning op basis van een personeelsbehoeftenpeiling.

Invulling organigram Lokaal Bestuur

Zo voorzien de gemeente en het OCMW in enkele nieuwe functies zodat het Lokaal Bestuur de maatschappelijke uitdagingen die op haar afkomen, met kennis van zaken kan aanpakken. Enkele voorbeelden zijn:

  • een verantwoordelijke voor het Huis van het Kind die zal instaan voor de verdere uitbouw van dit Huis en waardoor we verder kunnen inzetten op welzijnsthema’s waar kinderen bij betrokken zijn, bijvoorbeeld kinderopvang, opvoedingsonderteuning, kinderarmoede,…
  • een halftijdse verantwoordelijke vrijwilligerswerking; deze persoon zal samen met de verantwoordelijke vrijwilligerswerking die op dit moment bij het OCMW aan de slag is, instaan voor de ondersteuning van de vele vrijwilligers die onze gemeente rijk is en zonder wie heel wat dienstverlening niet mogelijk zou zijn
  • een vrijetijdsconsulent die voornamelijk de coördinatie zal verzorgen van de verschillende grote evenementen die onze gemeente rijk is; we dragen immers niet voor niets ‘KONTICH LEEFT’ in ons logo. Anderzijds zal deze persoon samen met de huidige medewerkers van de vrijetijdsdienst, het sportbeleid in de mee vorm geven
  • een HR-medewerker die samen met de huidige medewerkers van de personeelsdienst het personeelsbeleid van het Lokaal Bestuur mee vorm zal geven.

Er komen ook enkele functiewijzigingen. De komende maanden zullen er dus vacatures volgen.

Aanpassingen loon- en arbeidsvoorwaarden

Het Lokaal Bestuur heeft ook aan haar huidige medewerkers gedacht. Het bestuur besliste enkele jaren geleden om binnen het K17 project ‘op weg naar één lokaal bestuur’ alle loon- en arbeidsvoorwaarden van de medewerkers van gemeente, OCMW en AGB volledig gelijk te trekken.

Een van deze loonvoorwaarden is de maaltijdcheque. Met het voorstel dat door de twee raden werd aangenomen, zullen alle medewerkers volgens dezelfde regels recht hebben op een maaltijdcheque die vanaf januari 2018 met één euro per cheque zal worden opgetrokken. Elke medewerker zal voor elke gewerkte dag een maaltijdcheque van 8 EUR ontvangen.

Om de medewerkers die de fiets nemen voor hun woon-/werkverplaatsing te belonen werd voorgesteld om de fietsvergoeding van 0,20 op 0,23 EUR te brengen. Dit is het bedrag dat fiscaal vrijgesteld is. In de toekomst zal de gemeente dit fiscaal vrijgestelde maximumbedrag automatisch volgen.

Verder keurde zowel de gemeenteraad als de OCMW-raad unaniem het voorstel om voor alle contractuele medewerkers de 2de pensioenpijler vast te klikken op 3,5%, goed. Op deze manier zetten we een belangrijke stap naar de financiële verbetering van de contractuele personeelsleden qua pensioen.

Wijzigingen arbeidsreglement

Tot slot keurden de twee raden enkele wijzigingen aan het arbeidsreglement goed:

  • Aanduiding van een vertrouwenspersoon bij Igean. Igean treedt voor het Lokaal Bestuur Kontich op als dienst voor preventie en bescherming op het werk. Naast deze vertrouwenspersoon zullen er binnen het Lokaal Bestuur ook een viertal medewerkers tot interne vertrouwenspersonen worden opgeleid, bij wie medewerkers die geconfronteerd worden met psychosociale risico’s (denk aan o.m. aan conflicten op de werkvloer en grensoverschrijdend gedrag) op het werk terecht kunnen. Op deze manier wenst het Lokaal Bestuur ook actief in te zetten op het welzijn van haar medewerkers.
  • Aanpassing GSM- en smartphonereglement;
  • Reglement voor dienstvoertuigen en dienstfietsen.

 

 

 

Geef een reactie

Dorpslijst Sander staat klaar om al uw vragen te beantwoorden aangezien elke vraag in onze ogen een teken is van betrokkenheid bij onze gemeente. Wij vragen u wel om ons even de tijd te geven, maar als u een vraag stelt engageren wij ons om binnen de week te antwoorden.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *