Open VLD en N-VA nemen adviesraden in de tang en muilkorven ambtenaren

Geplaatst door

Inspraak en participatie zijn noodzakelijk voor een goed lokaal bestuur.

Volgens het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur moet elke gemeenteraad een reglement opmaken dat inspraakvormen mogelijk maakt. Zo moet de gemeenteraad bepalen hoe burgers voorstellen en verzoekschriften kunnen voorleggen, hoe adviesraden en overlegstructuren georganiseerd zijn en welke andere initiatieven ze neemt om de inspraak van de burgers te bevorderen. Het decreet legt ook op dat er een genderevenwicht moet zijn en suggereert om geld te voorzien voor wijkbudgetten en burgerinitiatieven.

De nieuwe Kontichse meerderheid grijpt dit decreet echter aan om haar adviesraden beperkingen op te leggen en bepaalde personen uit te sluiten. Zij vindt het nodig om niet alleen de statuten maar ook de samenstelling van de raad te laten bepalen door de gemeenteraad. Kortom, binnenkort beslist de politiek wie er in de adviesraden mag zitten en wie niet.

Gemotiveerde ambtenaren worden gemuilkorfd

Open VLD en N-VA verbieden de Kontichse ambtenaren om te stemmen in een adviesraad en om er een bestuursfunctie in op te nemen. Dat is de beste manier om deze mensen te demotiveren. “Ambtenaren worden, naast klassieke motivatoren, zoals salaris en vast werk, ook gemotiveerd door de maatschappelijke relevantie van hun werk”, weten we uit doctoraatsonderzoek van het Instituut voor de Overheid (KUL). Dorpslijst Sander pleit ervoor om dit de ambtenaren niet te ontnemen.

Een participatiereglement zonder participatie

De nieuwe Kontichse meerderheid legt deze regeling autoritair op. Er vond geen voorafgaande bespreking plaats met de raden of met hun voorzitters. Dorpslijst Sander eist dat er eerst een participatief traject wordt opgezet om samen het reglement uit te schrijven tegen het einde van het jaar. Maar dat geduld hebben N-VA en Open VLD blijkbaar niet voor de adviesraden.

Wat wil Dorpslijst Sander?

Elke adviesraad is volgens ons autonoom. Een raad beslist zelf over de adviezen die ze geeft én over de wijze waarop deze adviezen tot stand komen.

Het reglement dat de gemeente omwille van het nieuwe decreet zal opmaken, moet volgens ons beschrijven hoe adviesraden en gemeentebestuur samenwerken.

In plaats van participatie te beperken moet het bestuur haar raden aanmoedigen, inspireren en ondersteunen. De deelname aan raden willen we opentrekken en verbreden. Niet alleen een gendernorm maar ook inclusie en diversiteit, zijn belangrijk. Raden moeten drempelverlagend werken in plaats van mensen uit te sluiten.

Geef een reactie

Dorpslijst Sander staat klaar om al uw vragen te beantwoorden aangezien elke vraag in onze ogen een teken is van betrokkenheid bij onze gemeente. Wij vragen u wel om ons even de tijd te geven, maar als u een vraag stelt engageren wij ons om binnen de week te antwoorden.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *