Groeningen: er toch nog iets van maken!

Geplaatst door

Niet onze keuze!

Dit bestuur (NVA-Dorpslijst Sander) kon moeilijk anders dan dit gebied als woongebied aanvaarden:

 • het gebied ligt in het grootstedelijk gebied Antwerpen door een beslissing van de Vlaamse regering op voorstel van het vorige gemeentebestuur, wat een bebouwing van minimaal 25 woningen/ha oplegt.
 • de gronden zijn in eigendom van een private projectontwikkelaar.
 • er bestonden al verregaande plannen van (zie kaartje onderaan)

De lat hoog leggen, mét resultaat!

De vorige vergunningsaanvraag (2012), verdedigd in pers en media door het vorige bestuur, werd door NVA-Dorpslijst Sander in 2013 geweigerd: het betrof immers een klassieke verkaveling, met amper 1,4 ha groen/speelruimte, geen oplossing voor geluid en fijn stof én gericht op autoverkeer.

NVA-Dorpslijst Sander koos er voor om in 2013 rond de tafel te gaan zitten met de ontwikkelaar. Het richtte een trajectgroep met bestuur, ontwikkelaar, buurt, oppositie, actiecomités… op die 13 keer samenkwam en organiseerde 3 infovergaderingen, met volgend resultaat na 3,5j intens overleg:

 • een park van 15 ha (10 ha + 4 ha van de spoorwegzate + patersparkje: groter dan Park Spoor Noord) dat via een netwerk van trage wegen de St.-Ritawijk, Tuinwijk en de nieuwe parkwijk verbindt. Met veel meer dan de wettelijke vereiste hemelwaterbuffering én extra ingrepen buiten het projectgebied om de bestaande overstromingsrisico’s te verkleinen.
 • 3ha schermbos ten westen van E19 (nu al deels aangeplant!) om de open ruimte van Pannenbossen verder te vergroenen.
 • een groene buffer en de toepassing van walwoningen, waardoor het geluidsniveau en het fijn stof van de E19 beneden de Europese norm zal blijven, ook voor de Tuinwijk.
 • een veilige fiets/wandelverbinding met het centrum door een vijf meter brede tunnel onder de  expresweg.
 • een autoluwe schoolomgeving door Pierstraat te knippen: een zwart kruispunt verdwijnt.
 • modern wonen: energiezuiniger dan de Vlaamse normen, sociale en betaalbare woningen, nieuwe woonvormen en een systeem van deelwagens.

Oordeel zelf door de plannen eens met elkaar te vergelijken!

 

5 reacties

 1. Wanneer gaan ze beginnen aan die tunnel en aan project groenige. Welke voordelen hebben de mensen van de pierstraat? Nu hebben we alleen maar koersen studenten met hun fiets op het Voetpad. Want het fietspad is te druk en niet veilig, volgens de jongeren van de school

 2. Beste Danny

  Voorlopig mag er nog geen spade in de grond gestoken worden omdat er nog een bezwaarschrift in behandeling is. De timing was dat men normaal in september begon aan de tunnel.
  Als de huidige Pierstraat geknipt gaat worden ter hoogte van de lichten, wordt de hele omgeving verkeersarm en hebben de fietsers meer plaats. Nu is het tweerichtingsfietspad een onveilige situatie.
  Wat de voordelen qua lawaai en fijn stof betreft, is er ook verbetering zoals aangetoond tijdens de infovergaderingen. Niet iedereen is daar van overtuigd, daar zijn we ons ten volle van bewust.

 3. Beste,

  Het ziet er allemaal beter uit dan het vorige plan.
  Maar ik maak nog wel zorgen over enkele puntjes.
  “overstromingsrisico’s VERKLEINEN” –> dit wil zeggen dat er nog steeds kansen bestaan dat alles daar gaat overstromen. Want welke soort ondergrond hebben ze daar in de Groeningen? Daar is waarschijnlijk wel een goed bodemonderzoek gedaan.
  Wij in de Pierstraat hebben verschrikkelijke leem en klei grond waar geen water door kan.
  Ik hoop dat hier zeer goede ingenieurs zijn opgezet om dit nauwlettend te onderzoeken hoe deze ondergrond al dat water gaat kunnen slikken ook met buffering!
  Er gaat nog heel wat grond verhard worden, het weer zal er de komende jaren niet op verbeteren. En het moet alles slikken van de gemeentes in omstreken want het komt allemaal naar die plaats.
  Ik heb er nog steeds mijn vragen bij.

  Ook wij als Pierstraat komen momenteel niet zo heel positief uit de nieuwe ontsluiting van satenrozen als het aankomt op het autoverkeer van de industrie en het sluipverkeer. Ik weet dat we in een drukke straat wonen maar dit gaat door de ontsluiting NOG erger worden en als er dan nog een wijk bij komt van zoveel wooneenheden moet deze ook nog allemaal door onze straat.
  De Groeningenlei gaan ze niet nemen want die staat nu al vast.
  Ze zullen omrijden via de Pierstraat en de kleistraat of de oever.

  Wij zijn een straat zijn waar 100e misschien wel 1000 fietsers per dag passeren over een super slecht ingericht fietspad omdat dit jammer genoeg maar langs één kant van de baan bevindt en zich niet verdeeld over de beide kanten. Wat het in de toekomst dus niet veiliger gaat maken als er NOG MEER auto en sluipverkeer gaat door rijden door onze Pierstraat. Een bijkomend puntje is dat ze hier allemaal VEEL TE SNEL rijden in onze straat.

  Wat gaat hier aan gedaan worden?

 4. Beste Nicole,
  Met dank alvast met al je kritische vragen. We trachten u hierop systematisch een antwoord te geven.
  Met ‘overstromingsrisico’s verkleinen’ bedoelen we dat we nooit 100% en voor altijd kunnen stellen dat overstroming nooit meer zal voorvallen. Maar dat het risico sterk gaat dalen staat buiten kijf. Het klopt dat we in dit deze wijk (maar ook op vele andere plaatsen in Kontich) moeilijker water kunnen infiltreren door onze ligging aan de grens van kleigebieden.
  Echter, de weerkerende overstromingen hebben andere oorzaken: het merendeel van het water komt van de oostelijke kant van het dorp. Bij langdurige of hevige regenval wordt een enorm volume hemelwater uit een heel groot gebied van de bovenloop van de Mandoerse beek op korte tijd afgevoerd doorheen de ganse StRitawijk om dan thv Pierstraat onder de E19 te duiken. Deze doorsteek werkt als een ‘knijp’, en vertraagt de afvoer waardoor het water opstuwt en overlast bezorgd (zie ook overstromingskaart op: https://www.waterinfo.be/default.aspx?path=NL/Loketten/geoloket).
  Tegelijk komt net op die plaats de grote rioleringscollector toe waarvan het water via het pompstation wordt doorgepompt richting waterzuiveringsinstallatie. Maar deze collector komt uit een gebied (ondermeer Satenrozen) waar regenwater nog niet is afgekoppeld: maw tijdens hevige regenbuien wordt via deze collector zowel afvalwater als het regenwater afgevoerd. Een collector is een gesloten volume en als dit vol is, gaat het overstorten in de Mandoerse beek, op dezelfde plaats waar het onder de E19 moet. Als die Mandoerse beek al vol zit, werkt het overstort niet en komt het uit de putdeksels met verdere wateroverlast.

  Gaat de invulling van Groeninge dit erger maken?
  Absoluut niet: er wordt ten eerste maar de helft van het gebied ingevuld; de andere helft blijft een open ruimte en wordt een landschapspark van 10ha. De bijkomende verharding is tot 25% van de ganse oppervlakte beperkt en alle hemelwater wordt maximaal gebufferd in het gebied zelf door de aanleg van ruime vijvers, veel bredere herstelde grachten en wadi’s. Er wordt ook bijkomend gebufferd door het ondergrond hemelwaterstelsel. Dit laatste is overgedimensioneerd net om alle water maximaal bij te houden en traag af te geven zonder dat het problemen oplevert in de Pierstraat. Er is voor 130% (een derde meer) waterbuffering voorzien dan wettelijk opgelegd moet worden: dit project heeft moeiteloos de watertoets doorstaan.
  Hoe gaan we dan het overstromingsrisico verminderen?
  Door stroomopwaarts van de Mandoerse beek het water bij te houden via 3 ingrepen.
  (1) Na jarenlang onderhandelen is onze schepen, Wim Annaert, samen met de provincie erin geslaagd 3,5ha aan te kopen in tussen Rijkerooistraat en E19. Hier komt op de bovenloop van de Mandoerse beek een nieuwe waterretentiezone (door afgravingen) die een buffercapaciteit gaat hebben van 66 miljoen liter regenwater! Dit moet de wateroverlast stroomafwaarts, niet enkel ter hoogte van Keizershoek, maar vooral in de StRitawijk significant verminderen. (maw in de plaats van jaarlijkse overlast zal dit minderen naar éénmaal om de 10 tot 20 jaar).
  (2) De Mandoerse beek ontvangt ook veel water via een zijtak thv Keizershoek/Agora, aan de westkant van E19: deze zijtak zal worden afgekoppeld van de Mandoerse beek en dit volume water zal westelijk van de E19 afgevoerd worden en pas na de Pierstraat in de Mandoerse beek terecht komen waardoor het risico op overlast nog verder daalt.
  (3) In de Pierstraat zullen de komende jaren verdere afkoppelingen gebeuren zodat het hemelwater minder/niet meer in de rioleringscollector terecht komt. Met al deze ingrepen, die onderdeel uitmaken van het recent goedgekeurde Hemelwaterplan van Kontich, moet en zal het overstromingsrisico significant dalen.
  In verband met een nieuwe ontsluiting van Satenrozen, ook hier enkel verduidelijkingen en maatregelen. In de eerste plaats is er nog niets beslist en liggen verschillende scenario’s op tafel voor een directe aansluiting van Satenrozen op N171. Maar, in elk scenario worden de nog bestaande toegangswegen vanuit Pierstraat naar Satenrozen afgesloten (ondermeer Astweg en een paar kleinere servitudewegels). Dit gaat zowieso het autoverkeer van Pierstraat naar Satenrozen minderen. Er is ook reeds beslist om het vrachtwagenverkeer in Pierstraat en Oever tot 3,5 ton te beperken, tenzij voor leveringen. Dit wordt de komende maanden uitgerold waardoor dit ook een effect moet hebben op doorgaand vrachtverkeer.
  Het huidige sluipverkeer op de as Keizershoek-Oever is veel verkeer van E19 richting A12: van zodra E19 dicht slibt, zoeken bestuurders een uitweg via Kontich over Aartselaar naar de A12. Dit is zeker de afgelopen jaren opvallend toegenomen (en valt samen met de langere files op E19). De directe ontsluiting van Satenrozen moet wel gezien worden in het kader van het doortrekken van de expressweg richting Boom: als die gerealiseerd is, gaat het verkeer dat van de E19 komt logischerwijze die nieuwe expressweg volgen.
  In afwachting, en indien een directe ontsluiting eerst gerealiseerd wordt, dan zal het gekende sluipverkeer zich aanpassen. Of dit zich dan gaat verplaatsen naar Pierstraat, moeten we zeker opvolgen, maar betwijfelen we momenteel. Immers, iemand die vanuit Antwerpen in Kontich de E19 afrijdt moet dan tweemaal een expressweg kruisen, met 2 (rode) lichten. Als dan nog de Pierstraat (in het kader van Groeninge) wordt verlegd, wordt die afstand nog eens groter, en complexer. Het alternatief, gewoon verder rijden via expressweg en zo naar het volgende kruispunt om dan naar Reet en A12 te gaan zal altijd korter zijn.
  Wat betreft de nieuwe wijk zelf, het meeste verkeer zal ook via de verlegde pierstraat naar de expressweg gaan om zo d eE19 richting Brussel of Antwerpen te nemen. Een deel zal wellicht ook via Pierstraat naar Aartselaar willen rijden en dat moet op dat moment geëvalueerd worden.
  Het fietspad langs Pierstraat is één van onze drukste assen naar de centrumscholen: op zich is dat al heel positief dat zovelen met de fiets komen ipv met de wagen afgezet te worden. Met de nieuwe fietstunnel en het knippen van het kruispunt thv de school, gaat er alleszins meer comfort voor de fietser bij komen van en naar het centrum: de fiets-as zal zich wellicht hier verplaatsen van Drabstraat naar Rubensstraat waardoor het logisch wordt van deze straat een fietsstraat te maken. Het fietspad in de Pierstraat zelf breder maken is niet eenvoudig: op veel plaatsen zitten we aan de grens van privé-voortuinen. Wel hebben we gewerkt aan de alternatieve assen: de verbinding naar Kontichhof is recent volledig gerenoveerd waardoor dit deel nu een aangename fietsroute is geworden en het fietsverkeer toch wat meer kan verdelen.
  Verder onderhandelt onze schepen nog steeds om ook een parallelle trage weg langsheen Pannenbossen opnieuw open te stellen voor wandelaars en fietsers. Dat zou nog meer fietscapaciteit opleveren waardoor fietsverkeer over een grote afstand nog meer kan gespreid worden en de drukte op de Pierstraat zelf wat afneemt. Als dit gerealiseerd is ligt het in onze bedoeling om de bestaande hoofdfietsroutes via een fietsstraatnetwerk met mekaar te verbinden zodat de fietser op een zo veilig mogelijke manier van oost naar west en noord naar zuid door de gemeente kan bewegen.
  Dergelijke fietsstraatnetwerken gaan dan ook meer mensen motiveren om voor korte afstanden hun wagen te ruilen voor de fiets. Mobiliteit wint dan twee keer: elke fietser geeft meer ruimte aan de wagen en vermindert de bijdrage tot het fijn stof.
  Verder zijn we een pleitbezorger voor meer flitscamera’s op onze hoofdassen, waaronder de Pierstraat, naar het voorbeeld van Hove en Boechout. Dat is de afgelopen legislatuur niet gelukt omdat onze eigen politiezone Hekla eerder op de rem stond: meer flitscamera’s betekent ook meer nood aan personeel om die gegevens en PV’s te verwerken wat ze momenteel niet hebben. Dit moet beter deze legislatuur en hiervoor moet budget vrijgemaakt worden.

Geef een reactie

Dorpslijst Sander staat klaar om al uw vragen te beantwoorden aangezien elke vraag in onze ogen een teken is van betrokkenheid bij onze gemeente. Wij vragen u wel om ons even de tijd te geven, maar als u een vraag stelt engageren wij ons om binnen de week te antwoorden.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *